slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga
Thành viên Ban Kiểm soát
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm 2010 - 2012:
  • Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup Kế toán CT
Năm 2013 - 2019
  • Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup Kế toán vật tư
Năm 2020 - nay
  • Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup Kế toán Ngân hàng