slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Bà Hà Thanh Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Hà Thanh Hương

Bà Hà Thanh Hương
Thành viên Ban Kiểm soát
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 01/2009 - nay
  • Phó Ban KH – Vật Tư Công ty CP - Tập Đoàn Thaigroup
Từ 01/2021 - nay
  • Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP - Tập Đoàn Thaigroup